Denný poriadok

 
 
ČAS ČINNOSTI
6.30 Otvorenie materskej školy

Schádzanie sa detí

Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

Pohybové a relaxačné cvičenia

Ranný kruh - diskusie, rozhovory atď. 
8.30-9.00 Osobná hygiena, desiata
  Edukačné aktivity, pobyt vonku
 
11.30-12.00 Osobná hygiena

Obed
  Osobná hygiena, odpočinok
14.30-15.00 Pohybové a relaxačné cvičenia

Osobná hygiena

Olovrant
  Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
17.30 Koniec prevádzky materskej školy