ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

V našej materskej škole sa zameriavame predovšetkým na: 

- vytváranie bezpečnej sociálnej klímy na základe dôvery, úcty, empatie a vzájomnej spolupráce v kolektíve,

- úzku prepojenosť na rodinu,

s dôrazom na pravidelnú korektnú a efektívnu komunikáciu,

- podporu pohybových aktivít, ako dominantného faktora pôsobiaceho proti obezite a civilizačným ochoreniam 

a zároveň podporujúceho zdravie 

a utváranie si zdravého životného štýlu, 

- podporu profilácie voľnočasových záujmov detí, 

- oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom prostredníctvom tradičných foriem literárneho, hudobného a 

 výtvarného umenia, ako základného stupienka k uvedomovaniu si vlastnej histórie a identity.

 

Doménou výchovno-vzdelávacej činnosti v našej materskej škole je viesť dieťa k tvorivosti 

a  samostatnosti pri získavaní informácii z rôznych zdrojov. 

Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie,

 v ktorom sa deti veľa naučia 

a budú sa v ňom cítiť dobre.