Rada školy

Rada školy pri MŠ Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava bola ustanovená           v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 17. 02. 2020 na obdobie 4 rokov.
 
  meno a priezvisko funkcia zvolený/delegovaný za:
1. Bc.P. Karaba člen pedagogických zamestnancov
2. M. Ivanová predseda rodičov
3. M.Miháliková člen nepedagogických zamestnancov
4. Mgr.A.Sonneková člen  zriaďovateľa
5. Ing.M.Kozáková člen zriaďovateľa